Signatura Electrònica PuenteSIGN

Inici » Signatura Electrònica PuenteSIGN
Imatge logo pont sign

Signatura Electrònica amb PuenteSIGN

La signatura electrònica és la forma, reconeguda per la legislació vigent, d’obtenir digitalment el consentiment, validació o conformitat de formularis, documents o contractes. Per a això es requereix un tercer de confiança que permeti autenticar el procés de signatura electrònica. PuenteSIGN és el tercer de confiança que la signatura electrònica de la seva organització necessita.

Actualment, amb la generalització del teletreball i el distanciament social imposat pel Covid 19, la signatura electrònica amb PuenteSIGN és el gran aliat de la seva organització.

El Reglament (UE) Nº 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014 distingeix, en funció del nivell necessari de seguretat i legalitat, 3 tipus de signatures electròniques:

¿Què aporta la Signatura electrònica a la seva empresa?

Signatura electrònica Simple

La signatura electrònica Simple és bàsicament el que es coneix com check en una casella. Habitualment es fa servir per acceptar els termes i condicions de venda d’una web, per donar el consentiment opt-in, per validar un formulari … etc

Sovint implica registrar-se en un web i, en qualsevol cas, no permet provar de forma fefaent la identitat de la persona signant.

Signatura electrònica Avançada

La Firma electrònica avançada és la que permet identificar el signant de manera inequívoca i assegurar la integritat del document signat, és a dir, és capaç de demostrar que el document signat electrònicament és exactament el mateix que l’original i que no ha patit cap alteració ni manipulació .

A més, la signatura electrònica avançada garanteix el no repudi en l’origen, ja que les dades que utilitza el signant per realitzar la firma són únics i sota el seu exclusiu control, fet que impedeix que posteriorment es pugui retractar.

Finalment, perquè la signatura electrònica tingui valor probatori, el procés ha de comptar amb la participació d’un tercer de confiança, en aquest cas PuenteSIGN.

La signatura electrònica avançada és la que s’usa per signar contractes de lloguer, de confidencialitat, de préstec, de serveis, pòlisses d’assegurança, en RRHH, contractes laborals, renúncies de revisió mèdica, el model 145, aixecaments d’acta, … etc

Signatura electrònica Qualificada

La signatura electrònica qualificada és una firma electrònica avançada basada en un certificat electrònic reconegut i generada mitjançant un dispositiu segur de creació de signatura. El prestador del certificat ha d’haver estat reconegut pel MITYC i inclòs en les Llistes de confiança (TSL) dels Estats Membres de la UE.

La signatura electrònica qualificada és l’única que pot ser considerada equivalent legal a la signatura manuscrita i requereix disposar d’un certificat digital expedit per la FNMT o una altra entitat reconeguda. És imprescindible per a tràmits digitals amb les Administració Pública.

¿Com funciona PuenteSIGN?

PuenteSIGN és una plataforma que digitalitza i autentifica legalment el procés de signatura electrònica avançada. I, a més a més, emmagatzema els documents signats electrònicament de forma ordenada, segura i accessible tant per al sol·licitant de signatura, com pel signant.

Només requereix d’un document PDF per signar, l’e-mail, telèfon mòbil, número de DNI, nom i cognoms del signant. La plataforma facilita per correu electrònic al signant un procediment via link per visualitzar i signar el document mitjançant un OTP.

Un cop signat el document, la plataforma genera un certificat que identifica el document original signat, el signant, la data i hora de la signatura i la IP des de la qual s’ha signat, generant així un nou document considerat legalment com el signat electrònicament.

Tota operació de PuenteSIGN porta la signatura electrònica de GESISA certificada per la FNMT.

Flujo puenteSign

Funcionalitats complementàries de PuenteSIGN

Versió manual:

 • Enviament del document a una o diverses persones alhora en paral·lel.
 • Servei d’emmagatzematge de documents.
 • Servei work-flow intern d’aprovació de signatura
 • Validació de signatura per OTP.
 • Traçabilitat del document de signatura, si el client final ha obert el document
 • Generació interna del document d’ evidències de signatura

Versió automàtica connectada al seu ERP:

 • Emmagatzematge en el portal dels enviaments realitzats amb PuenteSIGN.
 • Servei d’emmagatzematge de documents.
 • Servei work-flow intern d’aprovació de signatura.
 • Validació de signatura per OTP.
 • Traçabilitat del document de signatura, si el client final ha obert el document.
 • Generació del document d’evidències de signatura