TicketBAI amb ZubiaTbai

Inici » ZubiaTbai

TicketBAI o TBAI

Què és TicketBAI?

TicketBAI, també anomenat TBAI, és un projecte comú de les tres Hisendes Forals i del Govern Basc que pretén fer un salt qualitatiu en la lluita contra l’evasió fiscal, controlant qualsevol factura o ticket emès al País Basc.

A qui afecta TicketBAI?

Tota persona física o jurídica, establerta al País Basc, que exerceixi una activitat econòmica i liquidi l’impost per l’IRPF o Societats a la DF, és a dir, tant empreses com consultores, despatxos o negocis autònoms, estaran obligats a complir amb Ticket BAI.

Quan entra en vigor el ​ TicketBAI?

El període voluntari d’implantació de TicketBAI es va iniciar el 20 d’octubre de 2020 i els terminis d’adaptació varien segons la Diputació Foral. Biscaia, última en implementar, incentiva fiscalment la posada en marxa del sistema TicketBAI – Batuz de manera voluntària.

Quines implicacions té TicketBAI

TBAI requereix adaptar el procés de facturació i utilitzar un software garant adscrit a TicketBAI per generar un fitxer únic, amb tota la informació fiscal requerida, just abans d’emetre cada factura. Fitxer que caldrà transmetre a la Hisenda Foral corresponent.

A més, els tickets o factures amb TicketBAI hauran d’incorporar un codi d’identificació TBAI i un codi QR que reculli tota la informació necessària per poder verificar que la factura està correctament emesa, d’acord amb els requisits tècnics i legals publicats per les administracions forals.

La implantació de TicketBAI implica un encadenament de factures, similar a un blockchain, signades electrònicament, que asseguren la seva autenticitat, integritat, traçabilitat i inviolabilitat. És a dir, s’assegura que no es poden manipular ni suprimir un cop emeses.

Amb TicketBAI, qualsevol dispositiu capaç d’emetre factures (aplicacions, ordinadors, caixes registradores, TPV, balances emissores de factures…) haurà d’acollir-se a aquest nou sistema i disposar d’una solució proporcionada per un desenvolupador de software adscrit al registre de TicketBAI, que ha d’operar sota un certificat.

L’implantació de  TicketBAI durant el període voluntari dona dret a subvencions, però un cop iniciat el període obligatori, l’incompliment serà sancionat.

Informació
Servei
o
Producte
a facturar

Fitxer
TicketBAI
+
ID Factura
Anterior

Incloure
ID TicketBAI
QR
a la
Factura

Enviar
Fitxer
TicketBAI
Hisenda
Foral

Com podem ajudar-lo a complir amb TicketBAI

La nostra plataforma ZubiaTbai conté el software garant adscrit a TicketBAI i permet obtenir una solució:

Inscrigui’s al Webinar gratuït TicketBAI i resolgui els seus dubtes directament amb els nostres consultors.

ZubiaTbai

zubiatbai

ZubiaTbai és la plataforma SaaS creada per GESISA per satisfer totes les necessitats en relació amb les obligacions Batuz i TicketBAI, integrable amb qualsevol ERP (Navision, SAGE, AS400, SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, ERP propi o personalitzat…)

Inscrita en el Registre de Software Garante Ticket Bai, compleix amb tots els requisits legals i tècnics establerts per les Diputacions Forals de Biscaia, Guipúscoa i Araba.

ZubiaTbai ofereix una estructura modular per tal d’adaptar-se als diferents requeriments, podent actuar en paral·lel o integrat a l’ERP.

Mitjançant el que es genera i envia el fitxer TicketBAI, l’ID i el QR i es gestionen errors.

Mitjançant el que es genera la factura electrònica i es facilita el seu accés al destinatari

Mitjançant el que s’envia i gestiona els fitxers LROE d‘emeses i rebudes

Zubia Tbai: Mòdul TicketBAI Software Garant

Aquest mòdul de ZubiaTBAI és el software garant adscrit al Registre TicketBAI, mitjançant el qual, amb caràcter previ a l’emissió de la factura o un altre document en suport electrònic o en paper justificant de les operacions de lliurament de béns o serveis:

Genera el fitxer TicketBAI: un fitxer informàtic amb format XML, signat electrònicament, que conté les empremtes TBAI, és a dir, el encadenant a la factura anterior (sèrie, número, data d’emissió i signatura) i la llicència TBAI que identifica l’entitat desenvolupadora i el software garant. A més, aquest fitxer de TicketBAI reuneix el format, el contingut, les característiques i el procediment de generació, tal com estableixen les Ordres Forals 1482/2020, de 9 de setembre, i 2170/2020, de 15 de desembre, ambdues de la Diputació Foral d’Hisenda i Finances.

Generar el codi d’identificació de TicketBAI i el codi QR mitjançant la signatura electrònica del fitxer TicketBAI, codis que posteriorment s’inclouran en la generació de la factura, ja sigui en format físic o en format electrònic.

Permet gestionar errors i anul·lacions TicketBAI en els casos en què no es pugui fer una factura rectificativa d’acord amb la normativa vigent i on sigui necessari donar de baixa o anul·lar la factura emesa i emetre, si s’escau, una de nova que reculli correctament l’operació realitzada. Cal tenir en compte que les factures anul·lades també es requereixen per complir amb els requisits d’encadenament.

Transmet el fitxer TicketBAI a la seu electrònica de la Hisenda Foral corresponent en el cas de Guipúscoa i Araba, així com prepara l’enviament del LROE en el cas de Biscaia. A més, també té funcionalitats com la gestió d’expedients pendents de tramitació i expedients pendents de corregir.

Zubia Tbai: Mòdul Factura Electrònica

Aquest mòdul ZubiaTBAI facilita als clients la possibilitat que sigui la pròpia plataforma la que emeti i envïi la factura als seus destinataris.

Per a això, compta amb les següents funcionalitats:

  • Parametrització de la factura
  • Procés de generació i enviament de factures
  • Consulta de l’historial de factures, portal client.
  • Consulta de l’historial de factures, portal destinatari.

Un portal on tant els clients com els destinataris de les factures poden accedir als documents  factura per consultar-los, imprimir-los o descarregar-los.

Zubia Tbai: Mòdul LROE

Aquest mòdul ZubiaTBAI permet subministrar electrònicament a la seu electrònica de la Diputació Foral de Biscaia, els registres que integren el Libro Registro de Operaciones Económicas (LROE).

Dins de la LROE es troba el capítol de factures emeses (per a persones jurídiques) i el capítol ingressos i factures emeses (per a persones físiques) que contenen informació generada amb el software garant de ticketBAI

A més, la LROE també conté registres de factures emeses sense programari garant, de factures rebudes, de cobraments i pagaments en règim de criteri de caixa, així com de devolucions en règim de viatgers.  

Els contribuents que els sigui d’aplicació la normativa de Biscaia de l’IRPF o del IS o l’IRNR amb EP, així com les persones físiques arrendadores de béns immobles que no desenvolupin una activitat econòmica però que estiguin inscrites en el registre de devolució mensual de l’IVA, hauran de portar el LROE.

Si es porta el LROE a través de la seu electrònica de la Diputació Foral de Biscaia s’entendran com a complides obligacions del SII (Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA), els Llibres Registre d’IVA, així com les obligacions de presentació del model 347.  

Amb aquest mòdul LROE es podrà escriure, modificar i anul·lar factures, així com consultar el llibre d’operacions econòmiques.

TicketBAI - BATUZ Bizkaia

A Biscaia, Ticket BAI forma part del projecte Batuz, que també inclou la presentació de LROE (Llibre registre d’Operacions Econòmiques) a través de la seu electrònica de la Diputació Foral, dins dels terminis establerts en el Decret Foral 82/2020, a través del Model 140 (per a persones físiques) i del Model 240 (per a persones jurídiques), que al seu torn substitueix el SII (Subministrament Immediat d’Informació d’IVA).

La LROE no només implica factures emeses, sinó també factures rebudes i pretén ser la base sobre la qual la Diputació Foral de Biscaia elaborarà esborranys de declaracions d’IVA, IS, IRPF, IRNR i EP. 

La Diputació Foral de Biscaia distingeix diferents terminis de transmissió de fitxers Ticket BAI en funció de la mida de l’empresa, de 4 dies a un cop al trimestre.

El període voluntari d’adaptació a BATUZ – TicketBAI de Biscaia va començar el 20 d’octubre de 2020, però la implantació obligatòria de BATUZ és gradual al llarg del 2024, 2025 i 2026:

1 de gener del 2024: contribuents de l’IS que siguin grans empreses de qualsevol activitat, societats financeres, d’assegurances, patrimonials i immobiliàries.

1 de juliol del 2024: contribuents de l’IS que siguin microempreses, petites o mitjanes empreses i que desenvolupin activitats empresarials industrials, fabrils, de construcció i de transport; activitats empresarials i professionals financeres, jurídiques, d’assegurances, de lloguer i resta de professionals excepte educació i activitats culturals.

1 de gener del 2025: comerç majorista i contribuents de l’IS que siguin microempreses, petites o mitjanes empreses dels sectors comerç minorista, hostaleria, reparació de béns mobles, perruqueries i altres serveis personals.

1 de juliol del 2025: Persones Físiques i entitats en règim d’atribució de rendes dels sectors comerç minorista, hoteleria, reparació de béns mobles, perruqueries i altres serveis personals.

1 de gener de 2026: Entitats totalment i parcialment exemptes de l’impost sobre societats. Entitats sense fins lucratius. Contribuents dedicats a l’agricultura, ramaderia i pesca, i professionals de l’educació, serveis culturals i resta de contribuents.

La Diputació Foral de Biscaia ha establert nous incentius fiscals per l’adopció voluntària de TicketBAI – Batuz. Com més aviat s’implanti, majors seran els beneficis fiscals obtinguts.

TicketBAI Guipúscoa

El període d’implementació voluntària del TicketBAI a Guipúscoa va començar l’1 de gener de 2021.

Fou una implementació obligatòria gradual al llarg del 2022 i 2023, depenent del sector:

1 de juliol de 2022: Professionals de la Gestió Tributària.

1 de setembre de 2022: Activitats Professionals

1 de novembre de 2022: Comerç al detall, hostaleria i allotjament.

1 d’abril de 2023: Construcció, promoció immobiliària, transport i serveis recreatius, culturals i personals.

1 de juny de 2023: Fabricació, comerç a l’engròs, telecomunicacions, financer i artistes.

Tot i això, anticipar la implementació voluntària de TicketBAI oferia importants beneficis fiscals addicionals.

La Diputació Provincial de Guipúscoa ha optat per l’enviament automàtic d’informació de Ticket BAI, de manera que cada vegada que es crea una factura amb el seu corresponent codi QR, Hisenda rep les dades de manera immediata.  

A més, a Guipúscoa, s’ha creat el servei ZUZENDU per corregir les altes de TicketBAI rebutjades i modificar les altes acceptades amb avisos o errors.

També a Guipúscoa hi ha el servei OSATU per remetre informació complementària al SII (Subministrament Immediat d’Informació)

TicketBAI Àlava

La Diputació Provincial d’Àlava també va apostar per una implantació progressiva del ticketBAI que va començar a l’abril de 2022.  

1 de gener del 2022: voluntari.

1 d’abril del 2022: Consultories (persones físiques i jurídiques) col·laboradores de la Diputació Foral d’Àlaba.

1 de juliol de 2022: Comerç al detall de medicaments, productes sanitaris i higiene personal, així com les activitats professionals incloses a l’apartat 2 dels epígrafs de l’IAE.

1 de desembre del 2022: La resta de contribuents.

A Àlava, la Hacienda Foral rep informació TBAI en temps real.

La Diputació Foral d’Àlava també compte amb el servei ZUZENDU per corregir les altes de TicketBAI rebutjades i modificar les altes acceptades amb avisos o errors.

Subvencions per adaptar TicketBAI

La Diputació Provincial de Biscaia fomenta fiscalment l’adaptació voluntària al projecte Batuz, subvencionant les despeses i inversions realitzades, en forma de deducció del 30% en quota en l’IRPF, Impost de Societats i Impost sobre la Renda de No Residents.  

A més, de cara al 2024 i 2025, s’ha afegit a les reduccions ja aplicades al llarg del 2022 i 2023, una nova compensació del 10% a l’impost de societats per l’aplicació voluntària del sistema BATUZ, sempre que es comuniqui a la seu electrònica de la Diputació Foral dins dels terminis estipulats per fer-ho i s’avanci almenys 6 mesos respecte a la data d’incorporació obligatòria.

Únicament es podran beneficiar d’ella treballadors autònoms, microempreses, petites i mitjanes empreses.

La Diputació Foral de Guipúscoa també va oferir beneficis fiscals per a la implantació voluntària de TicketBAI: Una deducció en quota del 60% de les despeses incorregudes al adaptar el sistema informàtic a TicketBAI, amb un màxim de 5.000 €, sempre que es realitzés la inversió un mes abans de la seva entrada en vigor obligatòria. A més, també establia la possibilitat d’obtenir la bestreta líquida de les deduccions (KenKariback).

La Diputació Foral d’Araba també oferia una deducció del 30% de l’import de les inversions i despeses efectuades en ocasió de l’adaptació a TicketBAI, que es podia veure incrementada al 60% sempre que es comencés a complir amb l’obligació TicketBAI almenys amb un mes d’antelació a la data obligatòria.

Descarregui la Guía TicketBAI d’especificacions tècniques i legals establertes per les Diputacions forals.

Sancions per incompliment de TicketBAI

Es distingeixen tres tipus de sancions per incompliment de TicketBAI:

Sancions per incompliment en una factura o puntual
En cas d’infracció aïllada, la multa és de 2.000 euros per cada operació d’incompliment. I es considera aïllat quan l’import de l’operació no ascendeix al 2% de la facturació del període de liquidació en què es va produir l’impagament.

Sancions per incompliment
Multa del 20% de la facturació de l’any anterior amb un mínim de 20.000 euros, independentment de la facturació o tipus d’empresa.

Si es reincideix la suma puja fins al 30%, amb un mínim de 30.000 euros

Sancions per destrucció, supressió o manipulació de programari i arxius informàtics.
Les sancions per aquestes pràctiques són més contundents i es poden aplicar tant a les empreses com als autònoms que emeten factures , com a les empreses que subministren el servei TicketBAI.

La multa suposa el 20% de la facturació de l’any anterior amb un mínim de 40.000 euros i si es repeteix el 30%, amb un mínim de 60.000 euros.