VeriFACTU amb PuenteSIF

Inici » VeriFACTU amb PuenteSIF

SIF & VeriFACTU

Què és SIF i què és VeriFACTU?

El sistema SIF és el Sistema Informàtic de Facturació homologat segons els requisits tècnics definits per les lleis, la RD i l’OM aprovades i publicades a aquest efecte, que tota empresa o professional, que no faci les factures manualment, haurà d’utilitzar per generar i emetre factures.

A més, els Sistemes Informàtics de Facturació (SIF) que enviïn registres d’alta de factura a l’Agència Tributària es consideren Sistema d’Emissió de Factures Verificables o VeriFACTU.

I les factures que continguin la frase “Factura verificable a la seu electrònica de l’AEAT” o ​​VERI*FACTU, gaudiran del prestigi legal d’haver estat correctament registrades a l’AEAT.

El 9 de juliol del 2021 es va publicar la Llei 11/2021, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, amb la que es va prohibir l’ús de programari de doble comptabilitat i es va citar per primera vegada els futurs Sistemes Informàtics de Facturació ( SIF) homologats que suportaran els processos de facturació.

Quins requisits han de complir els Sistemes Informàtics de Facturació - SIF?

En virtut del RD 1007/2003 publicat al BOE de 6 de desembre de 2023, pel qual s’aprova el reglament que estableix els requisits que han d’adoptar els Sistemes Informàtics de Facturació (SIF), aquests hauran de:

 • Conservar i processar la informació de facturació, ja sigui al propi sistema informàtic de facturació o mitjançant un suport físic extern o a través de la remissió telemàtica a un altre sistema informàtic, sigui o no de facturació.
 • Generar, de manera simultània o immediatament anterior a l’expedició de la factura, un registre d’alta de la factura en format fitxer XML.
 • Incorporar una empremta o hash als registres d’alta i anul·lació, que els encadeni i en garanteixi la traçabilitat.
 • Signar els registres amb el certificat electrònic del productor del SIF.
 • Incorporar un codi QR llegible a la factura que en faciliti la captura i digitalització i fins i tot permeti al receptor proporcionar-ne de forma voluntària informació a l’AEAT.
 • Tenir un Registre d’esdeveniments que permeti:
  • Garantir la traçabilitat de qualsevol descàrrega, bolcat o emmagatzematge de registres.
  • Garantir la conservació inalterable de les dades originals i registrar qualsevol modificació o anul·lació mitjançant la creació d’un registre nou.
  • Conservar tots els registres de facturació generats pel propi sistema
  • Comptar amb un registre d’esdeveniments que reculli, de forma automàtica, qualsevol interacció, operació realitzada, posada en marxa i parada, entrada i sortida d’usuaris i errors ocorreguts, que a més sigui consultable i inviolable.
 • Possibilitar la tramesa a l’AEAT de tots els registres de facturació i, en particular, els d’alta de factura.
 • Facilitar l’accés immediat i/o l’extracció de dades a l’AEAT, en cas d’inspecció.

A més, el Sistema Informàtic de Facturació SIF ha d’estar registrat com a tal i ha de mostrar, de manera visible, qui és el productor responsable que ho certifica.

Qui està obligat a utilitzar elSistema Informàtic de Facturació - SIF?

Estan obligats els empresaris i professionals que

 • Siguin contribuents no exempts de l’impost de societats o de l’impost sobre la renda, així com les entitats en règim d’atribució de rendes.
 • Emetin les factures mitjançant aplicacions informàtiques.
 • Tant si emeten factures nominatives com simplificades.
 • Emetin factures des de qualsevol localitat de tot el territori espanyol, sense perjudici dels règims tributaris específics del País Basc, Navarra, Illes Canàries, Ceuta o Melilla.

Estaran exonerats de la utilització d’un Sistema Informàtic de Facturació (SIF)

 • Aquells que portin els seus llibres de registres de factures a la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, mitjançant el Sistema Immediat d’Informació d’IVA (SII)
 • Aquells que optin per l’emissió de les factures mitjançant el portal web que posarà a disposició l’AEAT.
 • Aquells que no utilitzin cap sistema informàtic per emetre les factures.
webinar verifactu

Registri’s a la MasterClass VeriFACTU online i resolgui els dubtes directament amb el nostre consultor expert.

Els clients de GESISA tindran accés gratuït

Què és el Sistema d'Emissió de Factures Verificables o Sistema VeriFACTU

Es consideren Sistema d’Emissió de Factures Verificables o VeriFACTU els Sistemes Informàtics de Facturació (SIF) que enviïn registres d’alta i anul·lació de factura a l’Agència Tributària.

La factura emesa amb VeriFACTU haurà d‘incloure la frase “Factura verificable a la seu electrònica de l’AEAT” o ​​VERI*FACTU.

En cas que un Sistema Informàtic de Facturació (SIF) hagi estat dissenyat i concebut només i exclusivament per funcionar com a Sistema VeriFACTU, és a dir que enviï tots els registres a l’AEAT:

 • No caldrà la signatura electrònica dels registres d’alta i anul·lació.
 • Podrà prescindir de les funcionalitats de consulta/descàrrega/bolcat/còpia i exportació dels registres de facturació, ja que aquests ja hauran estat remesos correctament a l’AEAT i no és procedent que aquesta els torni a requerir.
 • Podrà prescindir de tenir un Registre d’esdeveniments.

Quan el Sistema d’Emissió de Factures Verificables o VeriFACTU estigui gestionat per un tercer, l’AEAT podrà exigir les obligacions de conservació de la informació de l’obligat tributari al gestor del sistema i no a l’obligat tributari directament.

Cada factura remesa a través d’un Sistema d’Emissió de Factures Verificables o VeriFACTU, una vegada acceptada per l’AEAT, s’incorporarà als llibres de registre de vendes i ingressos i, en cas de ser remès pel receptor, als llibres de registre de compres i despeses.

Un cop s’hagi optat per la remissió sistemàtica de factures a l’AEAT via un Sistema d’Emissió de Factures Verificables o VeriFACTU, s’haurà de mantenir durant la resta de l’any i es mantindrà anualment de manera automàtica, tret que es renunciï expressament .

guia verifactu sif

Descarregui la GUIA SIF & VeriFACTU:
Especificacions tècniques i legals

Quan entra en vigor l'ús del Sistema Informàtic de Facturació - SIF?

Juliol 2025 és la data límit d’entrada en vigor de l’obligatorietat de l’ús d’un Sistema Informàtic de Facturació (SIF).

Es preveuen sancions de fins a 150.000 per als proveïdors de programari que no compleixin els requisits i de fins a 50.000 € per a usuaris que utilitzin sistemes no homologats. No obstant, aquestes no s’imposaran fins que no es publiqui oficialment el Reglament tècnic a través de l’Ordre Ministerial.

De moment, la tramesa de registres d’alta a l’Agència Tributària mitjançant Sistemes d’Emissió de Factures Verificables o VeriFactu serà voluntària.

Com podem ajudar-lo a complir amb SIF & VeriFACTU?

puenteSIF

PuenteSIF  és la plataforma SaaS creada per GESISA per cobrir totes les necessitats relacionades amb el Sistema Informàtic de Facturació (SIF) i el Sistema d’Emissió de Factures Verificables o VeriFACTU, adaptable a qualsevol ERP (Microsoft Dynamics, Baan, Navision, SAGE X3, Murano, AS400, SAP, Oracle, AX – Axapta, Movex, M3 Infor, JdEdwards, ERP Propi o personalitzat…)

PuenteSIF ofereix una estructura modular per tal d’adaptar-se als diferents requeriments, podent actuar de forma paral·lela o integrada a l’ERP:

Mitjançant el que es genera la factura electrònica, incorpora el QR i permet el control de pagaments.

Mitjançant el que es generen els registres d’alta i anul·lació de factura i s’envien a l’AEAT.

PuenteSIF: Mòdul VERI*FACTU

Aquest mòdul de Puente SIF és el Sistema d’Emissió de Factures Verificables mitjançant el qual, de manera simultània o immediatament anterior a l’expedició de la factura o altre document en suport electrònic que justifiqui les operacions de lliuraments de béns o prestacions de serveis:

 • Genera els registres d’alta de factura en format XML.
 • Genera registres d’anul·lació de factura en format XML.
 • Incorpora l’empremta hash als registres.
 • Signa els registres amb el certificat electrònic requerit.
 • Inclou a la factura la frase “Factura verificable a la seu electrònica de l’AEAT” o ​​VERI*FACTU.
 • Transmet a l’AEAT tots els registres de facturació.
 • Mostra de manera visible el productor responsable que ho certifica.
 • Conserva els registres durant el període requerit legalment.

A més, permet solucionar i corregir els errors registrals des de la mateixa plataforma Puente SIF