VeriFACTU amb PuenteSIF

Inici » VeriFACTU amb PuenteSIF

SIF & VeriFACTU

Què és SIF i què és VeriFACTU?

El sistema SIF és el Sistema Informàtic de Facturació homologat segons els requisits tècnics definits per les lleis, la RD i l’OM aprovades i publicades a aquest efecte, que tota empresa o professional, que no faci les factures manualment, haurà d’utilitzar per generar i emetre factures.

A més, els Sistemes Informàtics de Facturació (SIF) que enviïn registres d’alta de factura a l’Agència Tributària es consideren Sistema d’Emissió de Factures Verificables o VeriFACTU.

I les factures que continguin la frase “Factura verificable a la seu electrònica de l’AEAT” o ​​VERI*FACTU, gaudiran del prestigi legal d’haver estat correctament registrades a l’AEAT.

El 9 de juliol del 2021 es va publicar la Llei 11/2021, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, amb la que es va prohibir l’ús de programari de doble comptabilitat i es va citar per primera vegada els futurs Sistemes Informàtics de Facturació ( SIF) homologats que suportaran els processos de facturació.

Quins requisits han de complir els Sistemes Informàtics de Facturació - SIF?

Tot i no tenir encara la publicació definitiva del reglament dels requisits tècnics, el projecte actual de Reial Decret estableix que els Sistemes Informàtics de Facturació (SIF) hauran de:

 • Admetre l’entrada d’informació de facturació per qualsevol mètode.
 • Conservar i processar la informació de facturació, ja sigui al propi sistema informàtic de facturació o mitjançant un suport físic extern o a través de la remissió telemàtica a un altre sistema informàtic, sigui o no de facturació.
 • Generar, de manera simultània o immediatament anterior a l’expedició de la factura, un registre d’alta de la factura en format fitxer XML.
 • Incorporar una empremta o hash als registres d’alta i anul·lació, que els encadeni i en garanteixi la traçabilitat.
 • Signar els registres amb el certificat electrònic del productor del SIF.
 • Incorporar un codi QR llegible a la factura que en faciliti la captura i digitalització i fins i tot permeti al receptor proporcionar-ne de forma voluntària informació a l’AEAT.
 • Tenir un Registre d’esdeveniments que permeti:
  • Garantir la traçabilitat de qualsevol descàrrega, bolcat o emmagatzematge de registres.
  • Garantir la conservació inalterable de les dades originals i registrar qualsevol modificació o anul·lació mitjançant la creació d’un registre nou.
  • Conservar tots els registres de facturació generats pel propi sistema
  • Comptar amb un registre d’esdeveniments que reculli, de forma automàtica, qualsevol interacció, operació realitzada, posada en marxa i parada, entrada i sortida d’usuaris i errors ocorreguts, que a més sigui consultable i inviolable.
 • Possibilitar la tramesa a l’AEAT de tots els registres de facturació i, en particular, els d’alta de factura.
 • Facilitar l’accés immediat i/o l’extracció de dades a l’AEAT, en cas d’inspecció.

A més, el Sistema Informàtic de Facturació SIF ha d’estar registrat com a tal i ha de mostrar, de manera visible, qui és el productor responsable que ho certifica.

Qui està obligat a utilitzar elSistema Informàtic de Facturació - SIF?

Estan obligats els empresaris i professionals que

 • Siguin contribuents no exempts de l’impost de societats o de l’impost sobre la renda, així com les entitats en règim d’atribució de rendes.
 • Emetin les factures mitjançant aplicacions informàtiques.
 • Tant si emeten factures nominatives com simplificades.
 • Emetin factures des de qualsevol localitat de tot el territori espanyol, sense perjudici dels règims tributaris específics del País Basc, Navarra, Illes Canàries, Ceuta o Melilla.

Estaran exonerats de la utilització d’un Sistema Informàtic de Facturació (SIF)

 • Aquells que portin els seus llibres de registres de factures a la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, mitjançant el Sistema Immediat d’Informació d’IVA (SII)
 • Aquells que optin per l’emissió de les factures mitjançant el portal web que posarà a disposició l’AEAT.
 • Aquells que no utilitzin cap sistema informàtic per emetre les factures.
webinar verifactu

Inscrigui’s al Webinar gratuït VeriFACTU i resolgui els seus dubtes directament amb els nostres consultors.

Què és el Sistema d'Emissió de Factures Verificables o Sistema VeriFACTU

Es consideren Sistema d’Emissió de Factures Verificables o VeriFACTU els Sistemes Informàtics de Facturació (SIF) que enviïn registres d’alta i anul·lació de factura a l’Agència Tributària.

La factura emesa amb VeriFACTU haurà d‘incloure la frase “Factura verificable a la seu electrònica de l’AEAT” o ​​VERI*FACTU.

En cas que un Sistema Informàtic de Facturació (SIF) hagi estat dissenyat i concebut només i exclusivament per funcionar com a Sistema VeriFACTU, és a dir que enviï tots els registres a l’AEAT:

 • No caldrà la signatura electrònica dels registres d’alta i anul·lació.
 • Podrà prescindir de les funcionalitats de consulta/descàrrega/bolcat/còpia i exportació dels registres de facturació, ja que aquests ja hauran estat remesos correctament a l’AEAT i no és procedent que aquesta els torni a requerir.
 • Podrà prescindir de tenir un Registre d’esdeveniments.

Quan el Sistema d’Emissió de Factures Verificables o VeriFACTU estigui gestionat per un tercer, l’AEAT podrà exigir les obligacions de conservació de la informació de l’obligat tributari al gestor del sistema i no a l’obligat tributari directament.

Cada factura remesa a través d’un Sistema d’Emissió de Factures Verificables o VeriFACTU, una vegada acceptada per l’AEAT, s’incorporarà als llibres de registre de vendes i ingressos i, en cas de ser remès pel receptor, als llibres de registre de compres i despeses.

Un cop s’hagi optat per la remissió sistemàtica de factures a l’AEAT via un Sistema d’Emissió de Factures Verificables o VeriFACTU, s’haurà de mantenir durant la resta de l’any i es mantindrà anualment de manera automàtica, tret que es renunciï expressament .

guia verifactu sif

Descarregui la GUIA SIF & VeriFACTU:
Especificacions tècniques i legals

Quan entra en vigor l'ús del Sistema Informàtic de Facturació - SIF?

A falta de publicació definitiva de l’Ordre ministerial, ja s’està parlant del juliol 2024 com la data límit d’entrada en vigor de l’obligatorietat de l’ús d’un Sistema Informàtic de Facturació (SIF).

Es preveuen sancions de fins a 150.000 per als proveïdors de programari que no compleixin els requisits i de fins a 50.000 € per a usuaris que utilitzin sistemes no homologats. No obstant, aquestes no s’imposaran fins que no es publiqui oficialment el Reglament tècnic a través de l’Ordre Ministerial.

De moment, la tramesa de registres d’alta a l’Agència Tributària mitjançant Sistemes d’Emissió de Factures Verificables o VeriFactu serà voluntària.

Com podem ajudar-lo a complir amb SIF & VeriFACTU?

puenteSIF

PuenteSIF  és la plataforma SaaS creada per GESISA per cobrir totes les necessitats relacionades amb el Sistema Informàtic de Facturació (SIF) i el Sistema d’Emissió de Factures Verificables o VeriFACTU, adaptable a qualsevol ERP (Microsoft Dynamics, Baan, Navision, SAGE X3, Murano, AS400, SAP, Oracle, AX – Axapta, Movex, M3 Infor, JdEdwards, ERP Propi o personalitzat…)

PuenteSIF ofereix una estructura modular per tal d’adaptar-se als diferents requeriments, podent actuar de forma paral·lela o integrada a l’ERP:

Mitjançant el que es genera la factura electrònica, incorpora el QR i permet el control de pagaments.

Mitjançant el que es generen els registres d’alta i anul·lació de factura i s’envien a l’AEAT.

PuenteSIF: Mòdul VERI*FACTU

Aquest mòdul de Puente SIF és el Sistema d’Emissió de Factures Verificables mitjançant el qual, de manera simultània o immediatament anterior a l’expedició de la factura o altre document en suport electrònic que justifiqui les operacions de lliuraments de béns o prestacions de serveis:

 • Genera els registres d’alta de factura en format XML.
 • Genera registres d’anul·lació de factura en format XML.
 • Incorpora l’empremta hash als registres.
 • Signa els registres amb el certificat electrònic requerit.
 • Inclou a la factura la frase “Factura verificable a la seu electrònica de l’AEAT” o ​​VERI*FACTU.
 • Transmet a l’AEAT tots els registres de facturació.
 • Mostra de manera visible el productor responsable que ho certifica.
 • Conserva els registres durant el període requerit legalment.

A més, permet solucionar i corregir els errors registrals des de la mateixa plataforma Puente SIF